Документа школе

 1. Решење о именовању руководиоца одсека Пирот
 2. Решење о именовању шефа Катедре за педагошко-психолошке науке и уметност
 3. Решење о именовању шефа Катедре за општеобразовне предмете и језике
 4. Измена и допуна статута пречишћен текст 2019
 5. Одлука о формирању центра за целоживотно учење
 6. Правилник о раду центра за целоживотно учење 2019
 7. Одлука о оснивању Академије техничко васпитачких струковних студија
 8. Правилник о пријави припреми и одбрани завршног рада ATVSSNIS_05112020
 9. Одлука о изменама и допунама правилника о МСС
 10. Правилник о МСС Пријави, припреми и одбрани завршног Мастер рада

 

Акта Академије

 

Архива:

 1. Статут 2019
 2. Правилник о студирању Март 2018
 3. Одлука о усвајању правилника о мастер студијама
 4. Правилник мастер студије
 5. Извештај о реализацији годишњег програма рада за 2017 18
 6. Годишњи програм рада 2018-19
 7. Сагласност на правилник о систематизацији послова
 8. Систематизација 2018
 9. Информатор 2019
 10. Правилник о избору у звања 2019
 11. Правилник о раду 2018
 12. Одлука о допуни правилника о раду 5.2019
 13. Правила о радној дисциплини и понашању запослених
 14. Правилник о самовредновању најновији са прилозима 2016
 15. Правилник о школарини
 16. Правилник о раду Комисије за квалитет
 17. Правилник о раду библиотеке
 18. Правилник о раду 2018
 19. Упутство за рад служби
 20. ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА осн и спец 2012
 21. Правилник о полагању испита
 22. Правилник о дисциплинској одговорности студената 2012
 23. Правилник о буџетском рачуноводству
 24. Пословник о раду Наставничког Већа 2015
 25. Одлука о измени правилника о избору у звање 2018
 26. Одлука о измени правилника о избору у звање
 27. Измена и допуна статута 2014-проширење делатности
 28. Информатор 2013 год програм рада 2012-13
 29. Измена статута од06.2012.
 30. Годишњи извештај 2011-12
 31. Дозвола за рад
 32. Допуна дозволе за рад 2013
 33. правилник о упису 2013 14
 34. Правилник о завршном раду основних студија
 35. правилник о заштитним средствима
 36. Правилник о условима уписа
 37. Правилник о усклађивању стечених стручних назива
 38. Правилник о упису
 39. Правилник о уџбеницима
 40. Правилник о стручној пракси
 41. Правилник о службеним путовањима 2018
 42. Правилник о поклонима функционера
 43. Правилник о издавачкој делатности 2014
 44. Правилник о поступку јавне набавке 2014
 45. Правилник о унутрашњем узбуњивању 2015
 46. Ценовник 28.02.2019
 47. Правилник о раду скриптарнице 2016
 48. Одлука о усвајању ценовника скриптарнице 2016
 49. Ценовник услуга скриптарнице 2016
 50. Одлука о измени и допуни студијског програма специјалистичких студија
 51. Одлука о измени и допуни студијског програма основних студија
 52. Пословник о раду Савета Сколе
 53. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
 54. Кодекс професионалне етике
 55. Кодекс о академском интегритету
 56. Одлука о измени одлуке о ценовнику услуга школе
 57. Скала оцењивања 2018
 58. Стратегија међународне сарадње
 59. Правилник о поступцима за реализацију мобилности
 60. Правилник о мобилности