1063 ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП МУЗИКОМ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

Назив: ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП МУЗИКОМ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ
Број учесника:  

25

# К П Програм Трајање
1063 К1, К3, К5, К10, К23 П5 Холистички приступ музиком у васпитању и образовању дана: 1

бодова: 8

Аутори: Емилија Поповић, доктор дидактичко-методичких наука, АТВСС Ниш, одсек Пирот

Сања Петровић, мастер проф. енглеског језика, АТВСС Ниш, Одсек Пирот

Ивица Панић, магистар филолошких наука , АТВСС, Одсек Пирот

Реализатори: Емилија Поповић, доктор дидактичко-методичких наука, АТВСС Ниш, одсек Пирот

Сања Петровић, мастер проф. енглеског језика, АТВСС Ниш, Одсек Пирот

Ивица Панић, магистар филолошких наука , АТВСС, Одсек Пирот

Област: уметности
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
Општи циљеви: Унапређивање компетенција, знања и вештина у области музичког васпитања и образовања и страног језика у циљу развоја естетских вредности и стваралачког музичког изражавања, језичког и когнитивног развоја деце.
Специфични циљеви: Обогаћивање знања стицањем увида у савремене уметничке и педагошке праксе, разумевање креативног процеса и поступака у истраживању дечијег креативног развоја, проширивање спектра креативног изражавања коришћењем различитих инструмената, дигиталних алата, и познатих мелодија уз емоционално ангажовање деце и обогаћивање дечијег искуства. Експериментисање звуком, мелодијом и ритмом, унапређење гласова, говора и језичког изражавања код деце. Повезивање слогова, гласова и звука енглеског језика са мелодијом и ритмом и унапређење дечјег когнитивног развоја.
Очекивани исходи обуке: Полазници ће разумети савремене теорије о холизму и његовом значају у васпитно образовном раду, нарочито у области музике; обогатити своје знање стицањем увида у савремену музичко-методичку праксу; боље разумети музички креативни процес и поступке унапређења дечијег когнитивног, језичког, музичког развоја, као и развоја дечије креативности; пројектовати иновативне идеје, методе и технике примењујући знања из различитих дисциплина и поштујући принципе њихове интеграције; проширити спектар креативног изражавања коришћењем различитих медија и извора информација уз емоционално ангажовање деце и обогаћивање дечијег искуства; унапредити практичне вештине експериментисањем звуком, мелодијом и ритмом, гласовима језика, слоговима итд.
Теме програма: 1. Холизам и његов значај у образовању и васпитању (пауза 40 минута) 2. Музичко-језичке активности и њихова интеграција у оквиру теме која се обрађује, практични примери
Садржај: 1. Теоријска полазишта и претпоставке холизма и његов значај за васпитачки позив. 2. Методичка организација ритмичких музичких и језичких активности која је мотивисана примерима холистичког приступа уз уважавање узраста деце и дечјих интересовања.
Активност реализатора: 1. Разговор о могућем току активности, показивање угледних примера из стручне литературе и васпитно-образовне праксе 2. Одабир и осмишљавање ритмичких и музичких активности за обраду бројалице за децу
Активност учесника: 1. Пажљив преглед и дискусија везано за угледне примере. 2. Ритмичке и музичке активности за обраду бројалице за децу, а у оквиру задате теме, по групама.
Радни материјал: Хамер папири, маркери, флип чарт, прибор за цртање, музички и ритмички инструменти, уређаји и апликације за снимање звука. Хамер папири, маркери, флип чарт, прибор за цртање, музички и ритмички инструменти, уређаји и апликације за снимање звука.
Начин провере стечених знања и вештина на самој обуци: У оквиру саме обуке биће спроведени задаци које ће полазници решавати уз помоћ својих ментора. Задатак полазника ће бити самостално осмишљање и организација музичко-ритмичких активности на одабрану тему и уз помоћ инстумената, дигиталних алата и материјала за стварање или обраду звука.

Компетенција коју предложени програм развија:

наставник разредне наставе – компетенције наставника за уже стручну област

наставник предметне наставе – основна школа – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

наставник предметне наставе – гимназија – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

васпитач у дому ученика – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

васпитач у предшколској установи – компетенције васпитача у непосредном раду са децом

медицинска сестра – васпитач – компетенције васпитача у непосредном раду са децом

стручни сарадник у предшколској установи – компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе

стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција