867 РАЗВИЈАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ УСМЕРЕНЕ НА ОДНОСЕ

 

Назив програма: РАЗВИЈАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ УСМЕРЕНЕ НА ОДНОСЕ
Број учесника:  

30

# К П Програм Трајање
867 К6, К9 П9 Развијање васпитно-образовне праксе усмерене на односе дана: 2

бодова: 16

Аутори: Татјана Марковић, доктор педагошких наука, Академија техничко васпитачких струковних студија
Реализатори: Драгана Бранковић, Виша медицинска сестра, Предшколска установа“ Драгица Лаловић“ Бела Палан; Татјана Марковић, доктор педагошких наука, Академија техничко васпитачких струковних студија
Област: предшколско васпитање и образовање
Приоритетна област: Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)
Општи циљеви: Скренути пажњу на нове образoвне приступе утемељене на односима (педагогија односа). Повећати потенцијале васпитача за учествовање у релацијским процесима и грађење васпитно-образовне праксе усмерене на односе.
Специфични циљеви: Продубити разумевање васпитача да сви субјекти у васпитно-образовном процесу постоје у односима и да су производ односа. Развити сензибилитет и педагошку осетљивост за различите врсте односа, неговати продуктиван и одржив однос. Промовисати схватање и грађење васпитно-образовне праксе на темељу следећих односа: повезаност, сарадња, заједништво, поверење, уважавање, партнерство. Развијање културе дијалога. Истраживачким и рефлексивним приступом освестити важност моделовања и континуираног подстицања пожељних социјалних односа на свим релацијама: између деце, између одраслих, између деце и одраслих. Оснажити васпитаче да кроз „заједнице истраживања“ стварају подржавајућу културу и структуру дечјег вртића.
Очекивани исходи обуке: Полазници ће по завршетку обуке: имати критички однос према васпитно-образовној пракси са аспекта њене усмерености на односе; имати стечена знања о феномену „међуљудски однос“ и компонентама компетенције за однос са фокусом на сигурност, повезаност/приврженост, прихватање; развијену „сензибилност“ за уочавање сигнала, тумачење и интерпретацију потреба детета; имати унапређено професионално обликовање односа са децом у институционалним условима (од јаслица до поласка у школу); имати развијену педагошку осетљивост за све интерперсоналне односе у педагошком контексту и спремност за заједничко учење.
Теме програма: 1. дан

Педагогија односа

Однос васпитача са децом

сараднички и колегијални односи

Односи са родитељима

2. дан

Грађење праксе засноване на односу

Стварање подржавајуће структуре вртића

Стварање подржавајуће културе вртића

Реструктурација

Рекултурација

 

Компетенција коју програм развија код циљне групе:

васпитач у предшколској установи – компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;

медицинска сестра – васпитач – компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;

стручни сарадник у предшколској установи – компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво