1105 „СЛУШАЈ/КАЖИ ДА СЕ РАЗУМЕМО“ – ВЕШТИНЕ НЕНАСИЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Назив: „СЛУШАЈ/КАЖИ ДА СЕ РАЗУМЕМО“ – ВЕШТИНЕ НЕНАСИЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Број учесника:  

25

# К П Програм Трајање
1105 К3, К4, К5, К6, К7, К9, К14, К20 П5 „Слушај/кажи да се разумемо“ – вештине ненасилне комуникације дана: 1

бодова: 8

Аутори: Мирјана Станковић Ђорђевић, доктор психолошких наука, АТВСС Ниш, Одсек Пирот;

Мирјана Марковић, доктор социолошких наука, АТВСС, одсек Пирот

Реализатори: Мирјана Станковић Ђорђевић, доктор психолошких наука, АТВСС Ниш, Одсек Пирот;

Мирјана Марковић, доктор социолошких наука, АТВСС, одсек Пирот

Област: васпитни рад
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
Општи циљеви: Развијање свести, знања и вештина о значају успостављања ненасилне комуникације кроз бесконфликтно решавање сукоба у циљу подстицања развоја самопоштовања, асертивности и емпатичке свести у односу на другог.
Специфични циљеви: Подстицање истинског слушања, поштовања и емпатије. Развијање вештина и компетенција за бољу комуникацију применом асертивног понашања; преобликовање начина на који се изражавамо и слушамо друге са циљем побољшања међуљудских односа и креирања боље атмосфере у међусобним интеракцијама; побољшање активног слушања деце, ради повећања квалитета интеракције васпитач – дете. Развијање речника осећања. Развијање вештина за коришћење језика позитивне акције.
Очекивани исходи обуке: По завршеном програму стручног усавршавања полазник ће: научити како да истински слуша, поштује и осећа емпатију према другима, као и да развија обострану жељу за давањем; усвојиће вештине и стећи компетенције путем којих ће боље комуницирати на асертиван начин; унапредиће начин на који се изражава и слуша друге; побољшаће активно слушања деце, и свој однос са децом у групи; научити да говори језик који потпомаже изражавању саосећања, да на адекватан начин артикулише своје потребе и вредности; развиће речник осећања који ће омогућити да јасно и конкретно опише и дефинише своје емоције.
Теме програма: 1. ТИ – поруке и ЈА – поруке (пауза 15 мин)

2. Језик неприхватања (пауза 30мин)

3. Комуникација (пауза 15 мин)

4. Препознавање и изражавање осећања

Садржај: 1. ЈА и ТИ поруке, као и упознавање са језиком неприхватања, комуникацијом која блокира саосећајност, емпатију, препознавање и изражавање осећања.

2. Језик неприхватања, елементи и механизми за олакшавање комуникације.

3. Комуникација која блокира саосећајност, како то решити, како препознати емпатију.

4. Препознавање и изражавање осећања; од емоционалног робовања, до емоционалног ослобођења.

Активност реализатора: 1. Приказ наведене теме кроз интерактивни приступ. Разговор о теми уз претходно уводно предавање. Навођење примера из живота од стране реализатора и инсистирање на активном учешћу полазника.

2. Приказ наведене теме кроз интерактивни приступ. Разговор о теми уз претходно уводно предавање. Навођење примера из живота од стране реализатора и инсистирање на активном учешћу полазника.

3. Уводно предавање. Нуђење решења за ситуације које изазивају конфликте, расветљавање емоционалних проблема прихватања. Показна вежба од стране реализатора.

4. Уводно предавање. Нуђење решења за ситуације које изазивају конфликте, расветљавање емоционалних проблема прихватања. Показна вежба од стране реализатора.

Активност учесника: Решавање понуђених проблема који су у вези са темом обуке. Навођење примера везаних са темом на захтев реализатора. Рад у групама.

Покушај демонстрације одређених задатих ситуација кроз рад по групама. Тимски рад и покушај долажења до компромисних решења у вишедимензионим задатим темама.

Радни материјал: Пројектор, лаптоп рачунари, табла и фломастери, папир и оловке

Компетенција коју програм развија код циљне групе:

наставник предметне наставе – основна школа – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика;

наставник разредне наставе – компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;

васпитач у предшколској установи – компетенције васпитача у непосредном раду са децом;

васпитач у предшколској установи – компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења;

медицинска сестра – васпитач – компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;

стручни сарадник у предшколској установи – компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;

васпитач у дому ученика – компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;

директор/помоћник директора – компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом