1020 ДРАМСКЕ ИГРЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ

Назив програма: ДРАМСКЕ ИГРЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ
Број учесника:  

25

# К П Програм Трајање
1020 К1, К3,

К5, К10, К14, К23

П5 Драмске игре у васпитању и образовању деце дана: 1

бодова: 8

Аутори: Јелена Вељковић Мекић, доктор филолошких наука, АТВСС, Одсек Пирот;

Драгана Драгутиновић, Доктор ликовних уметности, АТВСС Ниш, Одсек Пирот

Реализатори: Јелена Вељковић Мекић, доктор филолошких наука, АТВСС, Одсек Пирот;

Драгана Драгутиновић, Доктор ликовних уметности, АТВСС Ниш, Одсек Пирот

Област: уметности
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
Општи циљеви: Унапређивање компетенција полазника у области драмског стваралаштва, планирања и реализације драмске игре.
Специфични циљеви: Стицање стручних знања о различитим облицима сцeнског израза и вештина у сценско-просторном медију. Упознавање са савременим тенденцијама позоришног стваралаштва и драмске педагогије у раду са децом. Оснаживање учесника за самостално истраживање поступака у реализацији драмске игре употребом различитих сценских форми, откривањем, прикупљањем и креирањем неопходних инструмената и аудиовизуелних средстава. Упознавање са изражајним могућностима материјала у различитим уметничким дисциплинама. Омогућавање полазницима да открију и развију личне способности за драмско изражавање и њихово оспособљавање за извођење драмских вежби у раду са децом. Разумевање поступака и процеса у подстицању и неговању креативности деце и њиховог целовитог развоја.
Очекивани исходи обуке: Полазници ће стећи поверење у драмску игру, биће у стању да сами осмишљавају и реализују драмске сценарије за различите типове драмских игара: невербалне игре, говорне игре, етиде, драмске сукобе, имповизације, драматизације, игре са сценском лутком и телом у простору. Стећи ће и унапредити знања и вештине у сценско-просторном медију за стварање аутентичних облика сценског изражавања употребом различитих материјала и техника.
Теме програма: 1. Значај и циљеви драмских игара (пауза 15 минута) 75 мин.

2. Невербалне вежбе и игре (пауза 15 минута) 75 мин.

3. Говорне вежбе и игре (пауза 15 минута) 75 мин.

4. Игре драмског сукоба (пауза 30 минута) 100 мин.

5. „Лутка без лица“ (пауза 15 минута) 75 мин.

6. „Брза сцена“ 80 мин.

Садржај: 1. Чему служе драмске игре? Указивање на значај драмских игара. Бенефити од драмских игара по полазнике и по децу са којима раде. Драмске игре и Године узлета.

2. Невербалне вежбе: вежбе дисања, чула и вежбе координације покрета, невербалне игре: Клацкалица, Ко сам ја, Дневна рутина итд.

3. Говорне вежбе: брзалице и разбрајалице, дикција, интонација, боја и брзина; говорне игре: Стварамо заједничку причу, Мењам реч за реч, Ја – беседник итд.

4. Игре драмског сукоба: монолог (Ја-нећкалица), дијалог сукоба (Антоними), дијалог анти-сукоба (Није шија него врат), етиде (Чекамо у реду) итд.

5. Лутка као подстицај за говорно и ликовно-сценско стваралаштво. Физички театар „ларвених“ маски. Примена сценске лутке у различитим васпитно-образовним ситуацијама. Анимација делова тела, свакодневних предмета и различитих материјала. Персона лутка.

6. Интердисциплинарни и мултимедијални приступ у креирању простора за драмску игру. Маске у позоришту сенки.

Активност реализатора: Реализатори су излагачи, модератори, демонстратори, саиграчи и координатори.
Активност учесника: Учесници су у активном односу (са самим собом и са осталим полазницима). Они прате инструкције модератора, оживљавају драмску игру дајући јој лични печат.
Радни материјал: Штампани материјал (о програму). Материјал за реквизите и израду сценске лутке. Део материјала који могу искористити за осмишљавање својих драмских игара биће доступан на Moodle платформи.
Начин провере стечених знања и вештина на самој обуци: Успех се остварује у колективној игри и естетском, али и емотивном задовољству, који из ње проистичу. Само пристајање на драмску игру и интеракција са осталим учесницима (а не успешност у извођењу појединих вежби) сматрају се довољим критеријумима за успешност полазника.
Очекивани ефекти примене програма у пракси Очекује се да полазници у својим драмским активностима испоље аутономију, креативност и професионалност и да кроз њих поспешују квалитет предшколског и школског васпитања и образовања. Очекује се да полазници и деца са којом раде напредују на различитим плановима: персоналном, социјалном, породичном, емотивном, психолошком, интелектуалном, животно-практичном и игровном.

Компетенција коју програм развија код циљне групе:

наставник разредне наставе – компетенције наставника за уже стручну област;

наставник предметне наставе – основна школа – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика;

наставник предметне наставе – гимназија – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика;

васпитач у предшколској установи – компетенције васпитача у непосредном раду са децом;

медицинска сестра – васпитач – компетенције васпитача у непосредном раду са децом;

стручни сарадник у предшколској установи – компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;

васпитач у дому ученика – компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;

стручни сарадник у школи – нису објављени стандарди компетенција