1028 ЛИКОВНА ЛАБОРАТОРИЈА

 

 

 

Назив програма: ЛИКОВНА ЛАБОРАТОРИЈА
Број учесника:  

25

# К П Програм Трајање
1028 К1, К2, К3, К5, К7, К10, К11, К14 П5 Ликовна лабораторија дана: 1

бодова: 8

Аутори: Бојана Николић, Доктор ликовних уметности, АТВСС Ниш, Одсек Пирот;

Драгана Драгутиновић, Доктор ликовних уметности, АТВСС Ниш, Одсек Пирот

Реализатори: Бојана Николић, Доктор ликовних уметности, АТВСС Ниш, Одсек Пирот;

Драгана Драгутиновић, Доктор ликовних уметности, АТВСС Ниш, Одсек Пирот

Област: уметности
Општи циљеви: Унапређивање компетенција, знања и вештина у области ликовног васпитања и образовања у циљу развоја стваралачког изражавања спровођењем савремених концепција у васпитно-образовном процесу.
Специфични циљеви: Унапређење знања о визуелном језику уз примену савремених технологија и метода у самосталном планирању и извођењу активности за развој опажања/визуелне перцепције, истраживачко-сазнајни и емоционално-духовни развој учесника у образовно-васпитном процесу. Осавремењивање облика рада коришћењем аудио-визуелне опреме и дигиталних алата специјализованих за остваривање мултимедијалних ликовних експеримената.
Очекивани исходи обуке: Полазници ће обогатити своја знања стицањем увида у савремену ликовно методичку праксу; боље ће разумети процесе и поступке за унапређење креативног развоја; моћи ће да пројектују иновативне идеје, методе и технике примењујући знања из различитих дисциплина и поштујући принципе њихове интеграције; прошириће спектар креативног изражавања коришћењем различитих медија и извора информација; унапредиће практичне вештине спровођењем самосталних уметничко-истраживачких поступака и процеса у простору проширених медија; унапредиће знања о визуелном језику уз примену савремених технологија; упознаће дигиталне алате за обраду фото и видео документације, стварање кратких видео форми и анимације које ће укључивати у свој рад и организацију активности.
Теме програма: 1. Ликовне активности мотивисане уметничким делима (пауза 40 минута) 240 мин. 2. „Покретне слике“ (пауза 40 минута) 240 мин.
Садржај: 1. Методичка организација ликовне активности која је мотивисана уметничким делом или одабраним правцем у уметности уз уважавање узраста деце и дечјих интересовања. 2. Технике стоп-анимације у игри са ликовним елементима. Боја, линија и облик, ликовни поступци и ликовне технике изабраних уметника и њихових дела у покрету.
Активност реализатора: 1. Разговор о могућем току активности, показивање угледних примера из стручне литературе и васпитно-образовне праксе. 2. Демонстрација поступака и техника за израду стоп-анимације. Покретање игре у групама за креирање ликова и елемената сценографије у стварању аудио-визуелних садржаја.
Активност учесника: 1. Осмишљање тока активности која ће бити мотивисана уметничким делом 2. Активна игра са ликовним елементима и употреба дигиталних алата за стварање покретних слика.
Радни материјал: 1. Репродукције капиталних дела из области ликовних уметности. Материјал за цртање, сликање, вајање, обликовање. 2. Материјал за цртање, сликање, вајање, обликовање. Дигитални фото-апарат, пројектор, рачунар.
Начин провере стечених знања и вештина на самој обуци: Задатак полазника ће бити самостално осмишљање и организација ликовних активности уз примену техника на основу нових облика мултимедијалног представљања ликовних, образовних и васпитних садржаја.
Очекивани ефекти примене програма у пракси Полазници ће стећи више самопоуздања у смислу примене савремених в-о пракси, васпитање и образовање кроз уметност уз интеграцију са осталим областима од кључног интереса за развој личности. Стећи ће потребна знања за обраду визуелних информација уз употребу савремених дигиталних алата.

Компетенција коју програм развија код циљне групе:

наставник разредне наставе – компетенције наставника за уже стручну област;

наставник предметне наставе – основна школа – компетенције наставника за уже стручну област;

наставник предметне наставе – гимназија – компетенције наставника за уже стручну област;

наставник разредне наставе – компетенције наставника за поучавање и учење;

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа – компетенције наставника за поучавање и учење;

наставник разредне наставе – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;

наставник предметне наставе – основна школа – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа – компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;

васпитач у предшколској установи – компетенције васпитача у непосредном раду са децом;

медицинска сестра – васпитач – компетенције васпитача у непосредном раду са децом;

васпитач у предшколској установи – компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;

медицинска сестра – васпитач – компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;

стручни сарадник у предшколској установи – компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;

стручни сарадник у предшколској установи – компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;

васпитач у дому ученика – компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима