мр Љиљана Војкић

Професор струковних студија

ljiljana.vojkic@akademijanis.edu.rs

Катедра за педагошко-психолошке науке и уметност


Академска каријера

Избор у звање 2005. године на Вишој школи за образовање васпитача у Сремској Митровици, област Музичка уметност; 2010. године на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Пироту, област Музичка уметност; 2020. на Академији техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Пирот, област Музичка уметност.

Магистрирала 2004. године на Факултету музичке уметности у Београду, област Музичка уметност (музикологија).

Дипломирала 1998. године на Факултету музичке уметности у Београду, област Музичка уметност (музикологија).

Ужа научна област

Музичко васпитање (наставни предмет Вокално-инструментална настава)

Студијски програми

Струковни васпитач за рад са децом у предшколским установама

Предмети на којима је наставник ангажован

Вокално-инструментална настава 1

Вокално-инструментална настава 2 

Пројекти

Као стипендиста Министарства за науку, технологију и развој била сам укључена у рад на пројектима Музиколошка и етномузиколошка истраживања (1999-2000) и Традиционално и ново у српској музици (2002), при Музиколошком институту Српске академије наука и уметности. 

Репрезентативне референце

1. Дубљевић, Љ. (2008). Стицање нових сазнања из области ритма употребом песама за децу, у: Гордана Каран (уред.), Зборник радова Десетог педагошког форума, Београд: Факултет музичке уметности, 79-91.

2. Дубљевић, Љ. (2010). Дечје песме – пут до нових сазнања, у: Гордана Каран (уред.), Зборник радова Дванаестог педагошког форума, Београд: Факултет музичке уметности, 143-180.

3. Дубљевић, Љ. (2011). Дечје песме у виђењу логопеда, у: Милена Петровић (уред.), Зборник радова Тринаестог педагошког форума сценских уметности, Београд: Факултет музичке уметности, 137-148.

4. Дубљевић, Ј. и Љ. Дубљевић (2012). Примена дечјих песама српских аутора у настави солфеђа, у: Соња Маринковић и Санда Додик (уред.), Зборник радова са међународног научног скупа Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инспирација, Бања Лука: Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Музиколошко друштво Републике Српске, 630-643.

5. Богуновић, Б., Ј. Дубљевић, Т. Мировић и Љ. Дубљевић (2012). Вредносне оријентације младих музичара, у: Гордана Зиндовић Вукадиновић (уред.), Настава и васпитање (2), Београд: Педагошко друштво Србије, 317-332.

6. Пејовски, Н., Ј. Дубљевић и Љ. Дубљевић (2012). Певање с листа – брига или игра?, у: Милена Петровић (уред.), Зборник радова Четрнаестог педагошког форума сценских уметности, Београд: Факултет музичке уметности, 109-119.

7. Дубљевић, Љ. и Ј. Дубљевић (2013). Плива патка испод моста, разбрајања никад доста: Бројалице – почетак игре, у: Милена Петровић (уред.), Зборник радова Петнаестог педагошког форума сценских уметности, Београд: Факултет музичке уметности, 24-32.

8. Војкић, Љ. и Ј. Дубљевић (2014). Музика као фактор социјализације деце предшколског узраста, у: Милена Петровић (уред.), Зборник радова Шеснаестог педагошког форума сценских уметности, Београд: Факултет музичке уметности, 100-111.

9. Војкић, Љ. и Ј. Дубљевић (2015). Дечје песме у функцији стимулације развоја говора, у: Соња Маринковић и Санда Додик (уред.), Зборник радова са међународног научног скупа Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инспирација, Бања Лука: Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, 551-572.

10. Дубљевић, Ј. и Љ. Војкић (2017). Песме са текстом – модели за поставку тонских висина, у: Милена Петровић (уред.), Деветнаести педагошки форум сценских уметности, У потрази за доживљајем и смислом у музичкој педагогији (тематски зборник), Београд: Факултет музичке уметности, 20-34.

11. Дубљевић, Ј. и Љ. Војкић (2017). Трагом музичке педагогије у Србији – Мирослава Васиљевић-Дробни, у: Соња Маринковић, Санда Додик и Драгица Панић Кашански (уред.), Зборник радова са међународног научног скупа Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инспирација, Бања Лука: Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, 422-432.

12. Војкић, Љ. и Ј. Дубљевић (2017). Корелација музичког и ликовног васпитања у предшколској установи, Синтезе (12), Крушевац: Висока школа струковних студија за васпитаче, 39-52.

13. Дубљевић, Ј. и Љ. Војкић (2018). Песме са текстом – модели за усвајање звучности интервала, у: Милена Петровић (уред.), Двадесети педагошки форум сценских уметности, Музички идентитети (тематски зборник), Београд: Факултет музичке уметности, 33-43.

14. Дубљевић, Ј. и Љ. Војкић (2018). Захтеви у наставним програмима за предмет солфеђо у основној музичкој школи, у: Драгана Цицовић Сарајлић, Вера Обрадовић и Петар Ђуза (уред.), Тематски зборник међународног значаја – Традиционално и савремено у уметности и образовању, Косовска Митровица: Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 415-427.

15. Dubljević Vojkić, Lj. (2018). Anita Mezetova – život posvećen umetnosti, Slovenika (IV), Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji, 23-51.

16. Дубљевић, Ј. и Љ. Војкић (2019). Дечје песме за усвајање звучности трозвука и његових обртаја, у: Соња Маринковић, Санда Додик и Драгица Панић Кашански (уред.), Зборник радова са међународног научног скупа Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инспирација, Бања Лука: Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске, 96-119.

17. Vojkić, Lj. & J. Dubljević (2019). Acquiring knowledge through songs – Learning whith pleasure, Mauritius: GlobeEdit

18. Дубљевић, Ј. и Љ. Војкић (2020). Утицај методичких поступака Зориславе Васиљевић на концепцију и садржај уџбеника и приручника за солфеђо за основну музичку школу/ Impact of Zorislava Vasiljevic’s Teaching Methods on the Concept and Contents of the Textbooks and Teaching Handbooks for the Subject of Solfeggio in Primary Music School, у: Гордана Каран и Ивана Дробни (уред.), Тематски зборник са научне конференције Зорислава М. Васиљевић – живот и дело/ Thematic Proceedings from the Scientific Conference Zorislava M. Vasiljevic – Life and Work, Београд/ Belgrade: Универзитет уметности, Факултет музичке уметности/ University of Arts, Faculty of Music, 148-166.

19. Дубљевић, Ј.и Љ. Војкић. (2022). Употреба дечјих песама у функцији стицања почетних звучних представа о модулацији, у: Драгана Цицовић Сарајлић и Петар Илић (уред.), Тематски зборник међународног значаја – Традиционално и савремено у уметности и образовању, Косовска Митровица: Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 274-289.

Активности

Истраживачки интерес: Музика у предшколском васпитању и образовању, музичка педагогија, национална и општа историја музике.