др Јелена Вељковић Мекић

Професор струковних студија

jelena.veljkovic.mekic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 066 347 762

Катедра за општеобразовне предмете и језике


Академска каријера

Избор у звање 2015, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш – одсек Пирот 

Докторирала 2014, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Дипломирала 2007, Филолошки факултет у Београду

Ужа научна област

Филолошке науке, Општа књижевност и теорија књижевности

Студијски програми

Струковни васпитач за рад са децом у предшколским установама

Мастер струковни васпитач

Предмети на којима је наставник ангажован

Сценска уметност и позориште за децу

Говорно стваралачко изражавање 1

Говорно стваралачко изражавање

Драмско стваралаштво предшколске деце

Интерпретација књижевности за децу у предшколској установи

Пројекти

Ко се боји сенке још (учење кроз уметност), Пирот: Удружење ликовних и примењених уметника Нова арт сцена, (2016).   

Бајковито путовање (Интерпретација бајки из различитих земаља кроз говорно и ликовно стваралаштво), Пирот: Удружење ликовних и примењених уметника Нова арт сцена, (2018). 

Поглед у двориште (Драмске игре на отвореном), Пирот: Удружење ликовних и примењених уметника Нова арт сцена, (2021).

Уметнички времеплов, Пирот: Удружење ликовних и примењених уметника Нова арт сцена, (2022).

KEY (Keep educating yourselves) project, (2018-2022).

–  Унапредимо квалитет образовања студената стварањем бољих услова за реализацију наставе и учење студената кроз прављење мјузикла за децу – УКО 1, подржан и финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, (2021-2022).

Culture Bridging drama festival, подржан и финансиран од стране Амбасаде Републике Бугарске, (2022-2024). 

Репрезентативне референце

1. Јелена Вељковић Мекић, „Језичке игре у драмском тексту Црвенкапа Миливоја Млађеновића”, Зборник радова са научног скупа Савремена књижевност за децу у науци и настави, Јагодина, 2010, 171-180. (ISBN 978-86-7604-093-3, УДК 821.163.41.09-93-2 Млађеновић М., 792.091:821.09-2)

2. Јелена Вељковић Мекић, „Специфичности дечјег схватања света у поезији за децу Ј. Ј. Змаја”, Зборник радова са II Научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности (2; 2010; Крагујевац), Филолошко-уметнички факултет, 2011, 455-462. (ISBN 978-86-85991-31-8)

3. Јелена Вељковић Мекић, „Мотив смртне опасности и феномен смрти у бајкама Браће Грим”, Зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2012, 181-192. (ISBN 978-86-85991-40-0, УДК 821.112.2.09-343, 821.112.2.09-343)

4. Јелена Вељковић Мекић, „Communication in/with the (im)perfect worlds of  Yevgeny Ivanovich Zamyatin, George Orwell and Aldous Huxley”, Proceedings of the International conference CIC 2012, Comparativism, identity, communication, edited by Emilia Parpala and Rimona Afana, Craiova, Universitaria, 2013, 261-274. (ISBN 978-606-14-0738-5)

5. Јелена Вељковић Мекић, „Двоплански карактер песничких слика Душка Трифуновића”, Кораци, 1-3/2014, Крагујевац, 2014, 129-140. (UDK 82(05), YU ISSN 0454- 3556)

6.  Јелена Вељковић Мекић, „(Не)дечја поезија Милована Данојлића”, Липар, Часопис за књижевност, језик, уметност и културу, година XV / број 53 / 2014, Универзитет у Крагујевцу, 179-194. (821.163.41-93-14.09 Данојлић М.)    

7. Јелена Вељковић Мекић, „Књижевни дискурс у служби критике друштвених институција и идеолошких система: Ми деца са станице Зоо и Повратак на прави пут”, Језик, књижевност, дискурс: зборник радова Књижевна истраживања, Филозофски факултет, Ниш, 2015, 327-338. (УДК 821.112.2.09-31, 821.111(94).09-31, 82.0:316.344.7]:613.83-053.6, ISBN 978-86-7379-368-9)

8. Јелена Вељковић Мекић, „Игра у поезији за децу”, Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу,година XII, број 30, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2015, 71-86. (UDK 821.163.41-93-14.09, ISSN 1820-1768)

9. Јелена Вељковић Мекић, „Тумачење приповедне прозе Милорада Ћирића”, Пиротски зборник, број40, Народна библиотека Пирот, Пирот, 2015, 139-152. (УДК: 821.163.41.09-32, DOI: 10.5937/pirotzbor1540139V, ISSN 0554-1956)

10. Јелена Вељковић Мекић, „Језичке игре у поезији за децу”, Језик, књижевност, значење: зборник радова Књижевна истраживања, Филозофски факултет, Ниш, 2016, 343-355. (УДК 82-93.09-1, 371.382:81’42, ISBN 978-86-7379-408-2)

11. Јелена Вељковић Мекић, „Поезија за децу Десанке Максимовић”, Годишњак Педагошког факултета у Врању, Педагошки факултет у Врању, 2016, 309-318. (ISSN 2466-3905, УДК 82-93.09)

12. Јелена Вељковић Мекић, „Семантичка анализа приповедних светова Драгољуба Јанковића”, Пиротски зборник, број 41, Народна библиотека Пирот, Пирот, 2016, 27-40. (УДК: 821.163.41.09-32, DOI: 10.5937/pirotzbor1641027V, ISSN 0554-1956)

13. Јелена Вељковић Мекић, „Етичке импликације романа Путовање Агилариа Роте”, Пиротски зборник, број 42, Народна библиотека Пирот, Пирот, 2017, 87-94. (УДК: 821.163.41.09-31 DOI: 10.5937/pirotzbor1742087V, ISSN 0554-1956)

14. Јелена Вељковић Мекић, „Време, историја и фикција у новели Гробница за Бориса Давидовича”, Зборник радова са међународног интердисциплинарног научног скупа Језик, књижевност, време, Књижевна истраживања, Филозофски факултет, Ниш, 2017, 413-423. (ISBN 978-86-7379-445-7, UDK 821.163.41.09-3)

15. Јелена Вељковић Мекић, „Ликови у романима за децу Игора Коларова”, Детињство: Часопис о књижевности за децу. Година XLIV, број 1, 2018,116-122. (UDC 821.163.41–93–31.09 Kolarov I.)

16. Јелена Вељковић Мекић, „Романи (пре)осмишљавања стварности: Аги и Ема, Дванаесто море, Кућа хиљаду маски” Зборник радова са научног скупа Савремена књижевност за децу у науци и настави, Књижевност за децу у науци и настави, пос. изд., књ. 21, Јагодина, Факултет педагошких наука, 2018, стр. 341–351. (УДК 821.163.41.09-93-1 Коларов И.)

17. Јелена Вељковић Мекић, Бојана Николић, Драгана Драгутиновић, „Драмска уметност у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Пироту ― наставне и ваннаставне активности”, Норма, 1/2018, Сомбор, Педагошки факултет у Сомбору, 2018, 87-97. (ISSN 0353-7129, UDК 378.6:792(497.11Pirot), BIBLID: 0353-7129(2018)1,P.87-97)

18. Јелена Вељковић Мекић, „Основне одлике теорије књижевности за децу”, Тематски зборник радова Језик, књижевност, теорија, Филозофски факултет, Ниш, 2019. (UDC 82.09-93), 691-700.

19. Јелена Вељковић Мекић, „Мотив смрти у савременим романима за децу”, Детињство: Часопис о књижевности за децу. Година XLV, број 3, 2019,22-29. (UDC 821–93–31.09)

20. Јелена Вељковић Мекић, „Поезија Љубивоја Ршумовића: Право на детињство”, Књижевно дело Љубивоја Ршумовића / [главни и одговорни уредник Снежана Маринковић]. – Ужице : Педагошки факултет, 2019, ISBN 978-86-6191-061-6 УДК 821.163.41.09-93 Ршумовић Љ. Изворни научни чланак стр. 333–342.

21. Јелена Вељковић Мекић, „Шта деца траже и проналазе у књижевности данас: читалачка интересовања деце предшколске и деце млађег школског узраста”, Детињство: Часопис о књижевности за децу. ГодинаXLVI, број 1, 2020. 35-47 UDC 028.5-053.2:159.947.5

22. Јелена Вељковић Мекић, „Структура и семантика Лековитих прича за лакше и срећније одрастање”, Детињство: Часопис о књижевности за децу. ГодинаXLVII, број 2, 2021. 111-123. UDC 37.018.1/.2 821.111(94)-93.09 Perrow S.

23. Емилија Поповић, Бојана Николић, Драгана Драгутиновић, Јелена Вељковић Мекић, „Дечја игра и уметност у развоју креативности на предшколском узрасту”, Зборник са XII Међународне научно-стручне конференције Унапређење квалитете живота дјеце и младих, Тузла, 2021. 57-71. ISSN 1986-9886

24. Јелена Вељковић Мекић, „Књижевни текстови за децу Маје Цветковић Сотиров”, Годишњак Института за дечју књижевност, год. 1, бр. 1, Миомир Милинковић (ур.), 2021, УДК 821.163.41.09-93-31 Цветковић Сотиров М.,121-129.

25. Јелена Вељковић Мекић, „Алтернативни правац у књижевности за децу: књижевне потраге”, Тематски зборник радова Језик, књижевност, алтернатива, Филозофски факултет, Ниш, 2022, Весна Лопачић и Биљана Мишић Илић (уреднице), УДК 82.09-93,  ISBN 978-86-7379-590-4, 206-218.

26. Јелена Вељковић Мекић, „Сценске бајке Жељка Хубача”, Детињство: Часопис о књижевности за децу. Година, број, 2022/2, 159-169.

27. Јелена Вељковић Мекић, „Где песме станују, како се облаче и шта највише воле? или писати за децу”, Зборник радова Академије техничко-васпитачких струковних студија Ниш, децембар 2021, 205-208.ISBN978-86-81912-08-9

28. Коаутор поглавља у склопу приручника: Petrović, S., Popović, E., Nikolić, B., Dragutinović, D., Veljković Mekić, J. (2022), Learning from the Erasmus+ Keep Educating Yourself (KEY) Project: A Reflective Case Study and Stepped Toolkit Approach, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Pavlov”, 18-34.

29. Један од аутора приручника Мјузикл за децу (Е. Поповић и др, „Бајка из парка: мјузикл за децу“ 2022, ISBN 978-86-81912-12-6, COBISS.SR-ID 68082953) 30. Коаутор и реализатор програма стручног усавршавања Драмске игре у васпитању и образовању деце акредитованих од стране ЗУОВ-а за период од 2022-2025 у оквиру Центра за целоживотно учење АТВСС Одсек Пирот.

Активности

Истраживачки интерес: теорија књижевности, књижевност за децу, књижевност пиротског краја